Priorytet 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”)

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

Typ beneficjentów:

Przedsiębiorstwa w tym w szczególności MŚP.


Wysokość dofinansowania:

-        40% - środków kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu;

-        50% - środków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;

-        60% - środków kwalifikowanych projektu dla małych i mikroprzedsiębiorstw.


Sposób finansowania:

- pomoc bezzwrotna


Przedmiot dofinansowania: 

W zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego (poprzez dotacje) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw preferowane będą projekty:

  • wspierające innowacyjność produktową i procesową o charakterze regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji;
  • wdrażające technologie informacyjne;
  • dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej;
  • zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu;
  • realizowane w ramach regionalnych sieci współpracy;
  • dotyczące rozwoju mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju.


Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu


Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP


Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie


Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”)

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO.

Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)


Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa

Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO.

Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”)

Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa

Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza

Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych

Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego

Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO.


Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)

Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii

Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO.

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)

Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa

Działanie 6.2 Turystyka aktywna

Działanie 6.3 Turystyka biznesowa

Działanie 6.4 Turystyka kulturowa

Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO

Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”)

Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO

Priorytet 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO.

Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)

Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO

Priorytet 10 Pomoc techniczna

Działanie 10.1 Pomoc techniczna

Więcej informacji: uszczegółowienie RPO