Fundusze unijne wnioski UE Wrocław Biuro rachunkowe Wrocław księgowa Wrocław, doradztwo gospodarcze Wrocław, Księga przychodów i rozchodów Wrocław prowadzenie ksiąg rachunkowych kadrowa wrocław obsługa kadrowa

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Cele Programu
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
•    Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
•    Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
•    Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
•    Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
•    Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
•    Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce

Instytucje realizujące Program
Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:
•    Ministerstwo Gospodarki (MG)
•    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
•    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Działania w Programie
•    Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
•    Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
•    Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

Oś priorytetowa 3.  Kapitał dla innowacji
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
•    Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
•    Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
•    Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
•    Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

Oś priorytetowa 7. - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
•    Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
•    Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
•    Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna
•    Celem osi priorytetowej 9 jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych. W ramach powyższej osi mogą korzystać jedynie instytucje systemu wdrażania.
Więcej informacji na temat Programu PO IG i harmonogramu wdrażania w latach 2007-2013 na stronach: www.poig.gov.pl